Komunikat biznesowy

20.09.2022

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Tytuł raportu: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Data: 20.09.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   43/2022

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 19 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wpisał do rejestru zmianę statutu Emitenta dokonaną przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 podjętą w dniu 30 czerwca 2022 roku. O podjęciu przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały, Emitent informował raportem bieżącym nr 30/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Na skutek rejestracji zmianie uległ § 16 statutu Emitenta, którego dotychczasowa treść brzmiała:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie albo w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu lub w pisemnym zawiadomieniu."

Po zmianie § 16 Statutu brzmi następująco:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie."

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

źródło: biznes.pap.pl

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA