Komunikat biznesowy

03.06.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2022 roku

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2022 roku
Data: 03.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   23/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wraz z opinią biegłego rewidenta.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wraz z opinią biegłego rewidenta.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.

17. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającą proponowane zmiany statutu Spółki (punkt VII Ogłoszenia).

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna".

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA