Komunikat biznesowy

17.03.2022

Informacja o dokonaniu przez Emitenta odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej

Tytuł raportu: Informacja o dokonaniu przez Emitenta odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej
Data: 17.03.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   13/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że na skutek przeprowadzenia testu na utratę wartości posiadanych przez Emitenta udziałów spółki Orle Pióro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podjął w dniu 17 marca 2022 roku decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2021 roku odpisu aktualizującego wartość przedmiotowych udziałów. Wartość dokonanego odpisu wynosi 3 227 000,00 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i wynika ze zmniejszenia wartości udziałów z kwoty 11 946 550,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 8 719 550,00 zł (osiem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

Utworzenie opisanego wyżej odpisu wpłynie na obniżenie o kwotę 3 227 000,00 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) jednostkowego wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021.

Emitent informuje, że podane wyżej dane są danymi szacunkowymi, niezaudytowanymi i mogą ulec zmianie w toku prac nad przygotowaniem sprawozdań finansowych za 2021 rok. Ostateczne wartości dokonanych odpisów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych za 2021 rok.

Powyższa informacja została uznana za spełniająca przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny, zdaniem Zarządu Emitenta, wpływ opisanego zdarzenia na wyniki finansowe Emitenta.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA