Komunikat biznesowy

04.01.2022

Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2022 roku

Tytuł raportu: Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2022 roku
Data: 04.01.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   2/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022:

Raporty okresowe za 2021 rok:

- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2021 rok: 14 kwietnia 2022 roku.

- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2021 rok: 14 kwietnia 2022 roku.

Raporty okresowe za 2022 rok:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku: 19 maja 2022 roku.

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku: 22 września 2022 roku.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku: 24 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku, skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie).

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA