Komunikat biznesowy

23.11.2021

Program skupu akcji własnych

Tytuł raportu: Program skupu akcji własnych
Data: 23.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   148/2021

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 23 listopada 2021 roku, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 8 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, podjął uchwałę o przyjęciu Program Skupu Akcji Własnych Emitenta (dalej: "Program Skupu Akcji"), określającą szczegółowe warunki nabywania przez Emitenta akcji własnych.

Emitent przekazuje przyjęty Program Skupu Akcji.

Program Skupu Akcji:

1. Podstawa prawna Skupu Akcji - uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, a także art. 362 § 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych.

2. Cel skupu akcji - nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich:

a) przydzielenia lub zaoferowania do nabycia akcji pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub

b) dalszej odsprzedaży.

3. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na Program Skupu Akcji - 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

4. Maksymalna liczba akcji do nabycia w Programie Skupu Akcji - 2.068.062 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa) sztuk.

5. Okres trwania Programu Skupu Akcji - Program Skupu Akcji rozpocznie się w dniu 24 listopada 2021 roku i będzie trwał do dnia 29 czerwca 2026 roku albo do chwili wyczerpania kwoty, o której mowa w pkt. 3. Zarząd Spółki może zakończyć Program Skupu Akcji przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

6. Nabycie akcji własnych może nastąpić poprzez:

a) składanie zleceń maklerskich,

b) zawieranie transakcji pakietowych,

c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.

7. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane na następujących zasadach:

a) w przypadku nabywania akcji własnych w wyniku składania zleceń maklerskich, cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu,

b) w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień nabycia akcji,

c) w przypadku nabywania akcji w transakcjach poza obrotem zorganizowanym, cena za jedną akcję własną zostanie określona przez Zarząd,

d) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) - c), minimalna cena nabycia akcji nie może być niższa od 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie może być wyższa niż 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję.

8. W przypadku nabywania akcji własnych w wyniku składania zleceń maklerskich, akcje własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub instytucji kredytowej.

9. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu na mocy uchwały nr 9 z dnia 29 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. Na podstawie przedmiotowej uchwały kapitał rezerwowy na finansowanie nabywania akcji własnych wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

10. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o nabyciu akcji własnych.

11. W przypadku realizacji, któregoś z celów określonych w punkcie 2 niniejszego Programu Skupu Akcji, Zarząd określi i przedstawi warunki jego realizacji.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA