Komunikat biznesowy

10.11.2021

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Tytuł raportu: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Data: 10.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   147/2021

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 10 listopada 2021 roku powziął wiadomość o wpisaniu w rejestrze przedsiębiorców w dniu 8 listopada 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, zmiany statutu Emitenta dokonanej przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 3 podjętą w dniu 19 sierpnia 2021 roku. O podjęciu przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały, Emitent informował raportem bieżącym nr 120/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 roku.

Na skutek rejestracji zmianie uległ § 7a statutu Emitenta, którego dotychczasowa treść brzmiała:

"1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 29 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 54.564.160 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 7 zł (słownie: siedem złotych) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

6. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.

7. Zarząd umocowany jest do:

a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestracje akcji, praw do akcji lub praw poboru;

b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym."

Po zmianie § 7a Statutu brzmi następująco:

"1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 19 sierpnia 2021 roku do 19 sierpnia 2024 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 46.777.884,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 6 zł (słownie: sześć złotych) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

6. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.

7. Zarząd umocowany jest do:

a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestracje akcji, praw do akcji lub praw poboru;

b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym."

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA