Komunikat biznesowy

22.10.2021

Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji
Data: 22.10.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   146/2021

Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 22 października 2021 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Dalej DM Santander) informację o nabyciu przez DM Santander, w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta z dnia 15 stycznia 2019 roku, akcji własnych Emitenta.

DM Santander, działając na zlecenie Emitenta, nabył w dniu 22 października 2021 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 298 akcji własnych (kod ISIN: PLPEKPL00010) o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,004% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,004% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 4,40 zł.

W wyniku nabycia akcji Emitent posiadał łącznie 805 006 akcji własnych o wartości nominalnej 6,00 zł każda, które stanowiły 7,74% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowiły 7,75% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcje własne zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Program Skupu Akcji jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Akcje własne nabyte w ramach Programu Skupu Akcji mogą zostać:

a) przydzielone lub zaoferowane do nabycia pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub

b) odsprzedane.

Emitent nabył dotychczas w ramach Programu Skupu Akcji 796 291 akcji własnych z maksymalnej liczby akcji możliwej do nabycia w Programie Skupu Akcji wynoszącej 2 068 062. Emitent przeznaczył dotychczas na nabycie akcji w ramach Programu Skupu Akcji kwotę 1 969 095,62 zł z maksymalnej kwoty pieniężnej przeznaczonej na Program Skupu Akcji wynoszącej 2 000 000 zł.

Program Skupu Akcji trwa do dnia 3 listopada 2021 roku albo do chwili wyczerpania maksymalnej liczby akcji lub maksymalnej kwoty pieniężnej przewidzianych w Programie Skupu Akcji.

Emitent przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 22 października 2021 roku.

Emitent informuje ponadto, że od dnia 24 października 2021 roku do publikacji najbliższego raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na dzień 23 listopada 2021 roku, Emitent nie będzie prowadził skupu akcji własnych.

Mając na uwadze, że Program Skupu Akcji trwa do dnia 3 listopada 2021 roku w okresie od 24 października 2021 roku do ostatniego dnia trwania Programu Skupu Akcji Emitent nie będzie dokonywał transakcji nabycia akcji własnych.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA