Komunikat biznesowy

02.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2021 roku

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2021 roku
Data: 02.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   65/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2021 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wraz z opinią biegłego rewidenta.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wraz z opinią biegłego rewidenta.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

15. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna".

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA