Komunikat biznesowy

31.03.2021

Zmiany w składzie Zarządu PMPG Polskie Media S.A. oraz spółki zależnej B-8 International AG

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu PMPG Polskie Media S.A. oraz spółki zależnej B-8 International AG
Data: 31.03.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 57/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku doszło do następujących zmian w składzie Zarządu Emitenta:

1) Rada Nadzorcza Emitenta powołała do pełnienia funkcji Prezes Zarządu, ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 roku, Panią Katarzynę Gintrowską,

2) Rezygnację z pełnienia funkcji Członka (Prezes) Zarządu złożyła Pani Ilona Weiss.

Pani Ilona Weiss złożyła rezygnację z powodu objęcia funkcji Prezes Zarządu w zależnej od Emitenta spółce B-8 International AG z siedzibą w Szwajcarii oraz funkcji lidera projektu biznesowego przygotowywanego przez tę spółkę w związku z zawarciem przez PMPG listu intencyjnego z firmami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP Limited, o którym Emitent informował raportem ESPI nr 30/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku.

Pani Ilona Weiss wskazała, że rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu PMPG umożliwi pełne zaangażowanie w realizację projektu, który ma potencjał pozostania strategicznym przedsięwzięciem biznesowym PMPG oraz może przyczynić się do jej dynamicznego rozwoju.

Pani Katarzyna Gintrowska jest współtwórczynią grupy kapitałowej Emitenta, związaną z przedsiębiorstwem Emitenta od 1998 roku.

W przeszłości pełniła w grupie kapitałowej Emitenta wiele różnych funkcji, m.in. redaktora naczelnego magazynu Dlaczego, dyrektora zarządzającego pionu mediów i agencji BTL Point Group Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu i dyrektora ds. rozwoju Point Group Sp. z o.o., dyrektora generalnego Agencji Wydawniczo-Reklamowej "Wprost" Sp. z o.o., dyrektora ds. rozwoju Emitenta, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta.

Aktualnie pełni funkcję Prezes Zarządu Fundacji Tygodnika Wprost, Prezes Zarządu Fundacji im. Przemysława Gintrowskiego oraz Prezes Zarządu zależnej od Emitenta spółki Orle Pióro Sp. z o.o., wydawcy tygodnika "Do Rzeczy", Wiceprezesa Zarządu spółki Cap Martin Sp. z o.o.

Jest absolwentką Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, Wydziału Handlu Zagranicznego i Biznesu Międzynarodowego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykonywane przez Panią Katarzynę Gintrowską działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta nie są konkurencyjne w stosunku do Emitenta. Pani Katarzyna Gintrowska nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organów spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Katarzyna Gintrowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Komunikat prasowy Emitent opublikuje na stronie www.pmpg.pl.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA