Komunikat biznesowy

03.03.2021

Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji PMPG Polskie Media S.A.

Tytuł raportu: Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji PMPG Polskie Media S.A.
Data: 03.03.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2021

Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji PMPG Polskie Media S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych Emitenta.

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta w transakcjach poza obrotem zorganizowanym jest 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 4,81% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 500.000 (pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 4,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zaproponowana przez Zarząd Emitenta cena zakupu jednej akcji wynosi 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta zawierające szczegółowe informacje dotyczące procedury składania ofert oraz nabycia akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA