Komunikat biznesowy

18.02.2021

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta. Obniżenie kapitału zakładowego Emitenta.

Tytuł raportu: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta. Obniżenie kapitału zakładowego Emitenta.
Data: 18.02.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2021

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta. Obniżenie kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał rejestracji zmian statutu Emitenta dokonanych przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami podjętymi w dniu 15 września 2020 roku. O podjęciu przez Walne Zgromadzenie Emitenta przedmiotowych uchwał, Emitent informował raportem bieżącym nr 82/2020 z dnia 15 września 2020 roku.

Na skutek rejestracji zmian statutu Emitenta obniżeniu uległ kapitał zakładowy Emitenta z kwoty 72.752.214,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych) do kwoty 62.370.512,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych), przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 1 zł (jeden złoty) z kwoty 7,00 zł (siedem złotych) każda do kwoty 6,00 zł (sześć złotych) każda. Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

1) 2.150 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,

2) 995 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,

3) 268.890 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,

4) 49.935 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,

5) 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,

6) 8.505.000 (osiem milionów pięćset pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,

7) 1.224.732 (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda.

Łącznie kapitał zakładowy Emitenta w wysokości 62.370.512,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych) dzieli się na 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwie) akcje, z których przysługuje 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 12 z dnia 15 września 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki. Na mocy przedmiotowej uchwały zmieniono § 7 ust. 1 Statutu Emitenta, który przed zmianą brzmiał następująco:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.752.214,00 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście) złotych i dzieli się na 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) akcji o wartości nominalnej 7 (siedem) złotych każda, w tym:

1) 3.145 (trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji imiennych serii A i B,

2) 10.378.557 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E."

Po zmianie § 7 ust. 1 Statutu brzmi następująco:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.370.512,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście) złotych i dzieli się na 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) akcji o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda, w tym:

1) 3.145 (trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji imiennych serii A i B,

2) 10.378.557 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E."

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA