Komunikat biznesowy

21.01.2021

Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2021 roku

Tytuł raportu: Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2021 roku
Data: 21.01.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021:

Raporty okresowe za 2020 rok:

- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2020 rok: 14 kwietnia 2021 roku.

- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2020 rok: 14 kwietnia 2021 roku.

Raporty okresowe za 2021 rok:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku: 20 maja 2021 roku.

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku: 21 września 2021 roku.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku: 23 listopada 2021 roku.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku, skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie).

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA