Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

29.12.202012:01

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
Data: 29.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 123/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała do Zarządu, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku, Panią Ilonę Weiss oraz Panią Jolantę Kloc.

Pani Ilonie Weiss powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Pani Ilona Weiss w okresie od dnia 1 grudnia 2012 roku do dnia 1 lipca 2019 roku pełniła funkcję Członka Zarządu spółki ABC Data S.A. W tym czasie zajmowała stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, Wiceprezesa Spółki ds. Finansowych i Operacyjnych oraz Prezesa Zarządu. Pani Ilona Weiss karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 1993 – 1996 pracowała w Telekomunikacji Polskiej S.A. jako ekonomista przy tworzeniu planów rozwojowych i inwestycyjnych. W 1996 roku dołączyła do grupy Alcatel, gdzie zajmowała kierownicze stanowiska w dziale finansowym. Po globalnej fuzji Alcatel-Lucent, w 2006 roku objęła stanowisko menedżera finansowego odpowiedzialnego za unifikację zasad sprawozdawczości finansowej połączonych firm w Polsce oraz konsolidację. W latach 2008-2010 była Dyrektorem Finansowym w spółce Sage, gdzie odpowiadała za strategiczne i operacyjne zarządzanie finansami tej grupy w Polsce. W latach 2010 – 2012 była Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w spółce Sygnity.

Pani Ilona Weiss jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalności Zarządzanie Finansami. Posiada również międzynarodowe kwalifikacje finansowe ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W latach 2010-2013 pełniła funkcję Prezydenta ACCA Poland oraz była członkiem Globalnego Forum ds. Sprawozdawczości Finansowej (Corporate Reporting Global Forum). Pełniła funkcję lidera projektu, będąc jednocześnie współautorem "Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce".

Pani Jolancie Kloc powierzono pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy.

Pani Jolanta kloc od września 2020 roku pełni funkcję dyrektora ds. finansowych grupy kapitałowej Emitenta. W latach 1991 – 2020 związana była z grupą kapitałową Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A, gdzie odpowiadała za tworzenie i wdrażanie strategii finansowej, opracowywanie rocznych, wieloletnich budżetów i planów finansowych oraz nadzór nad pracą działu finansowo-księgowego, kontrolingu i kadr. W tym czasie pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego i Głównej Księgowej w spółce Pak Górnictwo Sp. z o.o., Koordynatora ds. Optymalizacji Podatkowej oraz Koordynatora ds. konsolidacji w spółce ZE PAK S.A., Dyrektora Finansowego w spółce Energoinwest Serwis sp. z o.o., Głównej Księgowej w spółce Pak Biopaliwa Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w spółce TRANS PAK Sp. z o.o., Głównej Księgowej w spółce PAK Odsiarczanie Sp. z o.o., Głównej Księgowej w spółce Ochrona PAK Sp. z o.o. oraz Głównej Księgowej w spółce Energoinwest S.A. Ponadto od roku 2018 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu spółki NEUCA S.A.

Pani Jolanta Kloc posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku Zarządzanie oraz ukończyła studnia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Wykonywane przez osoby powołane do Zarządu Emitenta działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta nie są konkurencyjne w stosunku do Emitenta. Powołane osoby nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organów spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołane osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA