Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

25.11.202010:37

Nabycie akcji własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych
Data: 25.11.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 100/2020

Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 24 listopada 2020 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Dalej DM Santander) informację o nabyciu przez DM Santander, w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta z dnia 15 stycznia 2019 roku, akcji własnych Emitenta.

DM Santander, działając na zlecenie Emitenta, nabył w dniu 24 listopada 2020 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1456 akcji własnych (kod ISIN: PLPEKPL00010) o wartości nominalnej 7,00 zł każda. Akcje stanowią 0,014% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,014% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 1,96 zł.

W wyniku nabycia akcji Emitent posiada łącznie 244393 akcje własne o wartości nominalnej 7,00 zł każda, które stanowią 2,35% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 2,35% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcje własne zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Program Skupu Akcji jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Akcje własne nabyte w ramach Programu Skupu Akcji mogą zostać:

a) przydzielone lub zaoferowane do nabycia pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub

b) odsprzedane.

Emitent przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 24 listopada 2020 roku.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA