Komunikat biznesowy

01.10.2020

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2020
Data: 01.10.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /półrocze / 2020półrocze /
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW17.25722.7213.8865.308
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-7-1.103-2-258
ZYSK (STRATA) NETTO638-1.476144-345
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ591-1.277133-298
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,06-0,120,01-0,03
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3.065-1.331690-311
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ891806201188
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ1.219-1.497274-350
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM5.175-2.0221.165-473
30 CZERWCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.30 CZERWCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.
AKTYWA, RAZEM34.12732.0297.6427.521
AKTYWA OBROTOWE17.10814.5373.8313.414
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA12.50610.9682.8002.576
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2.08042146699
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE10.42610.5472.3352.477
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM21.62121.0614.8414.946
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ20.01919.5064.4834.580
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 1,931,880,430,44
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEpółrocze / 2020półrocze /półrocze / 2020półrocze /
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW12.74714.2442.8703.328
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-993750-224175
ZYSK (STRATA) NETTO-4192-145
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,000,070,000,02
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.146-1.309258-306
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ891634201148
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ111-78425-183
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM2.148-1.459484-341
30 CZERWCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.30 CZERWCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.
AKTYWA, RAZEM32.53032.6287.2847.662
AKTYWA OBROTOWE7.9487.5801.7801.780
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA17.64917.6653.9524.148
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2.87924564558
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE14.77017.4203.3074.091
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM14.88114.9633.3323.514
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)1,431,440,320,34
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:30 czerwca 2020 r.:  1 euro = 4,4660 zł, 31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:średni kurs w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.: 1 euro = 4,4413 zł,średni kurs w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.: 1 euro = 4,2805 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż dokonał korekty skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku, który został opublikowany w dniu 28 września 2020 roku. Przedmiotem korekty jest dołączenie do skonsolidowanego raportu półrocznego brakującego załącznika tj. raportu biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 roku, który to załącznik przez pomyłkę nie został załączony do raportu w dniu 28 września 2020 roku. Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Emitent ponadto przekazuje osobnym raportem skorygowany skonsolidowany raport półroczny.     

Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA