Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

10.09.202017:23

Korekta raportu bieżącego nr 144/2019

Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego nr 144/2019
Data: 10.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 144/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 144/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku przekazanego w związku z dokonaniem przez Emitenta odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Przedmiotem korekty jest uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 144/2019 o informację na temat powiązań Emitenta ze spółką Capital Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Emitent dokonał korekty w związku z uwzględnieniem zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Mając na uwadze powyższe Emitent informuje, że treść raportu bieżącego nr 144/2019 zostaje uzupełniona o następującą informację:

"Dłużnik posiadanych przez Emitenta instrumentów finansowych tj. spółka Capital Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem powiązanym osobowo z Emitentem w ten sposób, że na dzień dokonania odpisu pośrednim i jedynym właścicielem dłużnika jest członek rodziny znaczącego akcjonariusza oraz członka Rady Nadzorczej Emitenta."

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA