Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

18.03.202017:30

Informacje o wpływie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta

Tytuł raportu: Informacje o wpływie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta
Data: 18.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (dalej jako Epidemia) na działalność Emitenta i jego spółek zależnych.

Po przeprowadzeniu wstępnych analiz wpływu Epidemii na działalność Emitenta, Zarząd Emitenta informuje, że Epidemia będzie miała negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe oraz sytuację finansową, przy czym zakres wpływu zależeć będzie od okresu trwania Epidemii i ograniczeń społecznych związanych z Epidemią.

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz związanych z tym stanem ograniczeń i zaleceń, takich jak zakaz zgromadzeń, nakaz zamknięcia większości miejsc publicznych czy zalecenie do pozostawania w domach i ograniczenia kontaktów z innymi osobami, ma istotny wpływ na działalność Emitenta oraz spółek zależnych Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. i Orle Pióro Sp. z o.o. w zakresie: a) sprzedaży powierzchni reklamowej w czasopismach (znaczna część reklamodawców wstrzymuje promocję); b) organizacji eventów (ich organizacja jest niemożliwa w związku z zakazem zgromadzeń); c) sprzedaż egzemplarzową czasopism (wiele spośród punktów sprzedaży prasy jest zamknięte, a także ograniczenie wychodzenia z domu wpływa na spadek sprzedaży). Emitent przewiduje w tych segmentach znaczący spadek przychodów w okresie Epidemii, który to okres na chwilę obecną nie jest możliwy do określenia. Działalność we wspomnianych segmentach generuje znaczącą część całości przychodów i kosztów Emitenta i jego spółek zależnych. Epidemia natomiast nie powinna mieć istotnego wpływu na działalność serwisów internetowych ww. spółek zależnych, które w ostatnich okresach były intensywnie rozwijane i odnotowują wzrost oglądalności także w bieżącym okresie, co może, ale nie musi przełożyć się na zwiększenie przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży reklam.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta stale analizuje bieżącą i przyszłą sytuację Emitenta oraz podejmuje i planuje odpowiednie działania mające na celu ograniczanie negatywnych skutków Epidemii na działalność Emitenta. Zarząd informuje jednak, że w związku z nieprzewidywalnością i dynamiką niezależnych od Emitenta zdarzeń związanych z Epidemią, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować wpływu Epidemii na wyniki i sytuację finansową Emitenta oraz spółek zależnych.

W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń związanych z wpływem Epidemii na działalność Emitenta oraz w przypadku wejścia w posiadanie wiarygodnych szacunków wpływu Epidemii na wyniki, Emitent będzie przekazywać stosowne informacje w kolejnych raportach bieżących.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA