Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

20.02.202018:01

Informacja o dokonaniu przez Emitenta odpisu aktualizującego wartość nieruchomości

Tytuł raportu: Informacja o dokonaniu przez Emitenta odpisu aktualizującego wartość nieruchomości
Data: 20.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 lutego 2020 roku podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość posiadanej przez Emitenta nieruchomości zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Puławskiej 34. Emitent podjął decyzję o dokonaniu przedmiotowego odpisu w związku z otrzymaniem w dniu 13 lutego 2020 roku nowej wyceny nieruchomości zawartej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie Emitenta, po przeprowadzeniu konsultacji wewnętrznych oraz konsultacji z audytorem Spółki zakończonych w dniu 20 lutego 2020 roku. Zgodnie z otrzymanym operatem, wartość nieruchomości została ustalona na poziomie 2 198 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Wartość przedmiotowej nieruchomości dotychczas ujęta w bilansie Emitenta wynosiła 4 405 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta pięć tysięcy złotych). Wartość dokonanego odpisu wynosi 2 207 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście siedem tysięcy złotych).

Emitent wyjaśnia, że różnica pomiędzy wartością posiadanej przez Emitenta nieruchomości wykazaną w nowym operacie szacunkowym, a wartością nieruchomości wykazaną dotychczas w bilansie Emitenta, wynika ze zmiany sposobu wyceny z dotychczas przyjętego wg. podejścia porównawczego, na podejście mieszane dochodowo-kosztowe. Zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy.

Utworzenie wyżej opisanego odpisu aktualizującego wartość nieruchomości wpłynie na obniżenie o kwotę 2 207 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście siedem tysięcy złotych) jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA