Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

22.10.201914:40

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Tytuł raportu: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Data: 22.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 131/2019

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 18 października 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał rejestracji zmian statutu Emitenta dokonanych przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami podjętymi w dniu 27 czerwca 2019 roku. O podjęciu przez Walne Zgromadzenie Emitenta przedmiotowych uchwał, Emitent informował raportem bieżącym nr 71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Zmianie uległy postanowienia § 33 ust. 1 i ust. 2 oraz § 34 statutu Emitenta - na podstawie uchwały nr 22 z dnia 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w przedmiocie zmiany Statutu Emitenta.

1) Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 1 statutu Emitenta:

"Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż trzech Wiceprezesów."

Po zmianie, § 33 ust. 1 statutu Emitenta brzmi następująco:

"Zarząd składa się z jednego do pięciu członków."

2) Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 2 statutu Emitenta:

"Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą."

Po zmianie, § 33 ust. 2 statutu Emitenta brzmi następująco:

"Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powierzyć Członkowi Zarządu pełnienie funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu."

3) Dotychczasowe brzmienie § 34 statutu Emitenta:

"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

Po zmianie, § 34 statutu Emitenta brzmi następująco:

"W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem."

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA