Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

21.10.201919:08

Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji
Data: 21.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 130/2019

Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 21 października 2019 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Dalej DM Santander) informację o nabyciu przez DM Santander, w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta z dnia 15 stycznia 2019 roku, akcji własnych Emitenta.

DM Santander, działając na zlecenie Emitenta, nabył w dniu 21 października 2019 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 539 akcji własnych (kod ISIN: PLPEKPL00010) o wartości nominalnej 7,00 zł każda. Akcje stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,005% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 1,26 zł.

W wyniku nabycia akcji Emitent posiada łącznie 126737 akcji własnych o wartości nominalnej 7,00 zł każda, które stanowią 1,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 1,22% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcje własne zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Program Skupu Akcji jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Akcje własne nabyte w ramach Programu Skupu Akcji mogą zostać:

a) przydzielone lub zaoferowane do nabycia pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub

b) odsprzedane.

Emitent przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 21 października 2019 roku.

Emitent informuje ponadto, że od dnia 22 października 2019 roku do publikacji najbliższego raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na dzień 21 listopada 2019 roku, Emitent nie będzie prowadził skupu akcji własnych.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA