Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

14.10.201919:21

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Data: 14.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 125/2019

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 14 października 2019 roku Emitent otrzymał od Michała Lisieckiego (dalej jako Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.

Na podstawie przedmiotowego zawiadomienia Akcjonariusz poinformował, że w dniu 10 października 2019 roku dokonał poza rynkiem regulowanym czynność, której przedmiotem było zbycie akcji Emitenta, w wyniku czego zmniejszeniu uległ posiadany przez Akcjonariusza udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta o ponad 1 %.

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji Emitenta, w wyniku której nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów, Akcjonariusz posiadał 6 346 608 sztuk akcji Emitenta, które stanowiły 61,06 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 6 346 608 głosów, co stanowiło 61,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie, po transakcji zbycia akcji Emitenta, w wyniku której nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów, Akcjonariusz posiada 6 056 608 sztuk akcji Emitenta, które stanowią 58,27 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 6 056 608 głosów, co stanowi 58,34 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto, Akcjonariusz poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta oraz, że w odniesieniu do akcji Emitenta nie zawarł umów, których przedmiotem, jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA