Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

30.08.201917:13

Informacja o dokonaniu przez Emitenta odpisów aktualizujących wartość należności

Tytuł raportu: Informacja o dokonaniu przez Emitenta odpisów aktualizujących wartość należności
Data: 30.08.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 109/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 sierpnia 2019 podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności przysługujących Emitentowi. Łączna wysokość odpisów wyniosła 485 670,21 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy).

Powodem dokonania odpisów jest wątpliwość co do możliwości spłaty należności przez dłużników.

Utworzenie opisanych wyżej odpisów aktualizujących wpłynie na obniżenie o ww. kwotę jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA