Komunikat biznesowy

25.04.2019

Skonsolidowany raport roczny RS 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
Data: 25.04.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW50.36951.76611.80512.195
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2.9216.5126851.534
ZYSK (STRATA) NETTO2.906-5.335681-1.257
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ2.645-5.691620-1.341
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,25-0,550,06-0,13
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1.6898.101-3961.908
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-654-3.783-153-891
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ877-996206-235
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-1.4663.321-343782
31 GRUDNIA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.31 GRUDNIA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.
AKTYWA, RAZEM49.16748.60511.43411.653
AKTYWA OBROTOWE17.07823.7363.9725.691
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA16.56618.9103.8534.534
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.1781.192274286
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE15.38817.7183.5794.248
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM32.60129.6957.5827.120
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ30.89028.2457.1846.772
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,982,720,690,65
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:na 31 grudnia 2018 r.: 1 euro = 4,3000zł,na 31 grudnia 2017 r.: 1 euro = 4,1709 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2018 r.: 1 euro = 4,2669 zł,kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2017 r.: 1 euro = 4,2447 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-25Michał M. LisieckiPrezes Zarządu
Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA