Komunikat biznesowy

21.11.2018

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2018
Data: 21.11.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW34.02336.5047.9998.594
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ4.7873.5161.125828
ZYSK (STRATA) NETTO4.6623.3261.096783
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ4.3273.0611.017721
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,420,290,100,07
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-7296.079-1711.431
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-554-3.157-130-743
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ1.001-1.476235-348
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-2821.446-66340
30 WRZEŚNIA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.30 WRZEŚNIA 2018 R31 GRUDNIA 2017 R.
AKTYWA, RAZEM50.43748.60511.80811.653
AKTYWA OBROTOWE18.18523.7364.2575.691
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA16.08018.9103.7654.534
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.1411.192267286
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE14.93917.7183.4974.248
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM34.35729.6958.0437.120
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ32.57228.2457.6266.772
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA 3,142,720,730,65
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW20.59621.5064.8425.063
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.9981.333470314
ZYSK (STRATA) NETTO2.0791.492489351
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,200,140,050,03
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1454.071-34958
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-329-1.875-77-441
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ1000
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-4732.196-111517
30 WRZEŚNIA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.30 WRZEŚNIA 2018 R31 GRUDNIA 2017 R.
AKTYWA, RAZEM47.92847.54111.22111.398
AKTYWA OBROTOWE9.35516.6322.1903.988
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA22.03923.7305.1605.689
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE3.7743.611884866
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE18.26520.1194.2764.824
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM25.88923.8116.0615.709
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ2,492,290,580,55
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na euro w następujący sposób:Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: na 30 września 2018 r.:  1 euro = 4,2714 zł, na 31 grudnia 2017 r.:  1 euro = 4,1709 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2018 r.: 1 euro = 4,2535 zł, kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2017 r.: 1 euro = 4,2474 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA