Komunikat biznesowy

18.09.2018

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2018
Data: 18.09.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW22.89625.5465.4016.015
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ4.7832.6491.128624
ZYSK (STRATA) NETTO4.5331.5891.069374
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ4.3281.0181.021240
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,420,100,100,02
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3503.81483898
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-517-2.625-122-618
FINANSOWEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ1.040-438245-103
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM873751206177
30 CZERWCA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.30 CZERWCA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.
AKTYWA, RAZEM50.35548.60511.54511.653
AKTYWA OBROTOWE18.36423.7364.2105.691
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA16.12718.9103.6974.534
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.1111.192255286
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE15.01617.7183.4434.248
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM34.22829.6957.8487.120
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ32.57328.2457.4686.772
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 3,142,720,720,65
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEPÓŁROCZE / 2018PÓŁROCZE / 2017PÓŁROCZE / 2018PÓŁROCZE / 2017
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW14.04615.2893.3133.600
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2.678-2.534632-597
ZYSK (STRATA) NETTO2.603-2.687614-633
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,25-0,260,06-0,06
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.1844.119279970
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-305-2.063-72-486
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ0000
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM8792.056207484
30 CZERWCA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.30 CZERWCA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.
AKTYWA, RAZEM48.65647.54111.15611.398
AKTYWA OBROTOWE10.35516.6322.3743.988
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA22.24223.7305.1005.689
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE3.6573.611838866
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE18.58520.1194.2614.824
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM26.41423.8116.0565.709
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)2,542,290,580,55
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na euro w następujący sposób:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:-         na 29 czerwca 2018 r.:  1 euro = 4,3616 zł,-         na 31 grudnia 2017 r.:  1 euro = 4,1709 zł. - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:-         kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.: 1 euro = 4,2395 zł, -         kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.: 1 euro = 4,2474 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA