Komunikat biznesowy

22.05.2018

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2018
Data: 22.05.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW11.43711.8902.7372.772
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2.7801.512665353
ZYSK (STRATA) NETTO2.4461.408585328
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ2.3261.217557284
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,220,120,050,03
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-6561.315-157307
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-564-1.349-135-315
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ1.190292857
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-30-5-7-1
31 MARCA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.31 MARCA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.
AKTYWA, RAZEM49.51648.60511.76611.653
AKTYWA OBROTOWE24.63823.7365.8545.691
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA17.37518.9104.1294.534
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.0811.192257286
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE16.29417.7183.8724.248
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM32.14129.6957.6377.120
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ30.57128.2457.2646.772
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,942,720,700,65
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEOKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2018 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2018 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 R.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW7.2356.9981.7321.632
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.634-166391-39
ZYSK (STRATA) NETTO1.46310335024
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,140,010,030,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3631.80687421
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-425-1.097-102-256
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ0000
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-62709-15165
31 MARCA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.31 MARCA 2018 R.31 GRUDNIA 2017 R.
AKTYWA, RAZEM48.16247.54111.44411.398
AKTYWA OBROTOWE17.10016.6324.0633.988
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA22.88823.7305.4395.689
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE8013.611190866
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE22.08720.1195.2484.824
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM25.27423.8116.0055.709
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)2,432,290,580,55
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA