Komunikat biznesowy

20.11.2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2017
Data: 20.11.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW36.50437.4588.5948.574
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3.5164.7838281.095
ZYSK (STRATA) NETTO3.3264.154783951
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ3.0613.797721869
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,290,370,070,08
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ6.0795.6641.4311.296
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-3.157-5.050-743-1.156
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1.476-125-348-28
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM1.446489340112
30 września 2017 r.31 grudnia 2016 r.30 września 2017 r.31 grudnia 2016 r.
AKTYWA, RAZEM55.50453.84512.88112.171
AKTYWA OBROTOWE31.17232.0997.2347.256
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA17.14818.9603.9794.286
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.5921.789369404
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE15.55617.1713.6103.881
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM38.35634.8858.9017.885
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ36.99733.7918.5867.638
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA 3,563,250,830,74
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW21.50618.1185.0634.147
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.33331231471
ZYSK (STRATA) NETTO1.4921.041351238
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,140,100,030,02
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ4.0715.1289581.174
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-1.875-5.013-441-1.147
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ0000
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM2.19611551727
30 września 2017 r.31 grudnia 2016 r.30 września 2017 r.31 grudnia 2016 r.
AKTYWA, RAZEM43.39440.82010.0709.227
AKTYWA OBROTOWE25.03425.1535.8105.686
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA22.16321.2265.1434.798
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.0811.032251233
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE21.08220.1944.8924.565
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM21.23119.5944.9274.429
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ2,041,890,470,43
Prezentowane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA