Komunikat biznesowy

21.09.2017

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2017
Data: 21.09.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2017
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW25.54626.7606.0156.109
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2.6493.488624796
ZYSK (STRATA) NETTO1.5892.625374599
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ1.0182.375240542
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,100,250,020,06
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3.8143.853898879
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-2.625-3.746-618-855
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-4380-1030
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM75110717724
30 CZERWCA 2017 R.31 GRUDNIA 2016 R.30 CZERWCA 2017 R.31 GRUDNIA 2016 R.
AKTYWA RAZEM56.42053.84513.34912.171
AKTYWA OBROTOWE32.66732.0997.7297.256
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA19.84518.9604.6954.286
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.6731.789396404
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE18.17217.1714.3003.881
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM36.57534.8858.6547.885
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ34.91033.7918.2607.638
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 3,363,250,800,74
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEpółrocze/2017półrocze/2016półrocze/2017półrocze/2016
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW15.28913.2703.6003.030
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-2.534129-59729
ZYSK (STRATA) NETTO-2.687557-633127
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)-0,260,05-0,060,01
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ4.1193.569970815
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-2.063-3.842-486-877
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ0000
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM2.056-273 484-62
30 CZERWCA 2017 R.31 GRUDNIA 2016 R.30 CZERWCA 2017 R.31 GRUDNIA 2016 R.
AKTYWA, RAZEM44.77240.82010.5939.227
AKTYWA OBROTOWE27.11825.1536.4165.686
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA27.76521.2266.5694.798
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.1191.032265233
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE26.64620.1946.3054.565
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM17.00719.5944.0244.429
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ1,641,890,390,43
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Bookmark and Share

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA