Strona główna » Relacje inwestorskie » Rada Nadzorcza » Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem spółki pod firma PMPG Polskie Media Spółki Akcyjnej (dalej jako „Spółka”), powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnoscia we wszystkich dziedzinach oraz wykonywania innych zadan, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i innych obowiazujacych przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowien niniejszego Regulaminu.

§ 2

Regulamin niniejszy okresla organizacje i sposób wykonywania czynnosci przez Rade Nadzorcza.

Rozdział II
Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej

§ 3

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnoscia Spółki we wszystkich dziedzinach.

§ 4

Kompetencje, obowiazki i uprawnienia Rady Nadzorczej sa określone w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Rada Nadzorcza może - nie uchybiajac kompetencjom innych organów Spółki - wyrażac opinie we wszystkich sprawach zwiazanych z działalnoscia Spółki, w tym także wystepowac z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku obowiazany jest złożyc na rece Przewodniczacego Rady Nadzorczej informacje o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich przedłożenia.

 

Rozdział III
Organizacja Rady Nadzorczej i wykonywanie jej zadan

§ 6

 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani sa przez Rade Nadzorcza z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 7

 1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
 2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy nie jest to możliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 8

Przewodniczący ma prawo upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień, wynikających ze Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

§ 9

Korzystając ze swych uprawnień, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien stosować sie do uchwał i opinii Rady, a także - w miarę potrzeby - uzgadniać swe decyzje z Wiceprzewodniczącym.

§ 10

Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze do badania poszczególnych zagadnień. Rada Nadzorcza ma prawo żądania opracowania, dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji. Umowy z wykonawcami takich prac zawiera, na wniosek Przewodniczącego Rady, Zarząd Spółki.

§ 11

 1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności zbiorowo, może jednak oddelegować i upoważnić jednego lub kilku jej członków do stałego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności przez czas oznaczony.
 2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 12

Obsługę administracyjno-techniczna Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia dla potrzeb odbywania posiedzeń, a także urządzenia i materiały niezbędne do wykonywania jej zadań. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczna i dokumentacje prac Rady Nadzorczej.

Rozdział IV
Zwoływanie posiedzeń, prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał

§ 13

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają sie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz trzy razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej;
  1. posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku,
  2. na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.
 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji.
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane sa za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed data posiedzenia. W zaproszeniu podaje sie datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 5. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczta kurierska albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazane przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła sie w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inna osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.
 6. Wysłanie zaproszenia nie jest wymagane, jeśli o terminie następnego posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie zostali poinformowani przez Przewodniczącego bezpośrednio na posiedzeniu.
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą sie odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą sie odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady sa obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
 8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 9. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjętą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania sie na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 14

 1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania sie na odległość może Zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu albo bez takiego wniosku, jeżeli uzna że jest to uzasadnione. Tryb pisemny lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania sie na odległość nie może mieć zastosowania, jeżeli zgłosi wobec niego pisemny sprzeciw którykolwiek z członków Rady.
 2. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania sie na odległość, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.

§ 15

 1. Podejmowanie uchwał przez Rade Nadzorcza przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania sie na odległość może obywać sie za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.
 2. Podejmowanie uchwał przez Rade Nadzorcza przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania sie na odległość odbywa sie w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego poczta elektroniczna kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu sie z projektem uchwały, niezwłocznie podpisuje sie imieniem i nazwiskiem na tym projekcie uchwały, jeżeli głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały i odsyła natychmiast podpisany przez siebie projekt uchwały Przewodniczącemu (lub Wiceprzewodniczącemu) Rady, który zlicza glosy oddane „za” uchwała. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali sie od głosu zawiadamiają o tym niezwłocznie Przewodniczącego (lub Wiceprzewodniczącego) przy użyciu poczty elektronicznej. Wydruki oświadczeń członków Rady złożone poczta elektroniczna włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.
 3. Podejmowanie uchwał przez Rade Nadzorcza przy wykorzystaniu telefonu, audio konferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania sie na odległość odbywa sie w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przez telefon kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej alfabetycznie albo jednocześnie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, biorącym udział w audiokonferencji lub wideokonferencji. Każdy członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały składa Przewodniczącemu (lub Wiceprzewodniczącemu) Rady oswiadczenie czy głosuje „za” powzieciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje sie od glosowania”. Nastepnie Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej zlicza glosy oddane „za” uchwała. Tasmy z nagrania rozmów telefonicznych, tasmy z nagraniem audiokonferencji lub wideokonferencji włacza sie do ksiegi protokołów Rady Nadzorczej.

§ 16

Porzadek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wszystkich spraw wniesionych do porzadku obrad we wniosku o zwołanie posiedzenia. Osoby uprawnione do żadania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, maja także prawo żadac umieszczenia okreslonych spraw w porzadku obrad Rady. Zmiana zaproponowanego porzadku obrad może nastapic tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni sa wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do porzadku obrad. Uchwały moga byc podejmowane tylko w sprawach objetych porzadkiem obrad.

§ 17

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje posiedzeniem, udziela głosu, Zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik. Prowadzac obrady Przewodniczący powinien dażyc do osiagniecia zgodnosci stanowisk członków Rady w sprawach podlegajacych rozpatrzeniu.

§ 18

Posiedzenia Rady Nadzorczej sa protokołowane. W protokole należy odnotować, że Rada – ze wzgledu na zaproszenie i obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do podejmowania uchwał. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Do protokołu należy załaczyć liste obecnych na posiedzeniu. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady. Poszczególne uchwały są podpisywane przez wszystkich Członków Rady, którzy brali udział w ich podejmowaniu.

§ 19

Dla potrzeb protokołu Przewodniczący może Zarządzic rejestracje przebiegu czesci lub całości obrad na tasmie magnetofonowej lub innym nosniku audio, chyba, że sprzeciwi sie temu wiecej niż połowa członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 20

Przewodniczący może dopuścić do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej osoby spoza grona jej członków, których uczestnictwo jest niezbędne lub celowe dla właściwego przeprowadzenia obrad, w szczególności pracowników i doradców Spółki, odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu. W posiedzeniach Rady uczestniczą Prezes i pozostali członkowie Zarządu, jednakże Przewodniczący Rady może Zarządzić prowadzenie obrad bez ich udziału, jeżeli przemawiają za tym szczególne wzgledy; nie dotyczy to jednak przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje zwołane na wniosek Zarządu.

Rozdział V
Prawa i obowiazki Członków Rady Nadzorczej

§ 21

Członkowie Rady Nadzorczej wykonuja swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiscie.

§ 22

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, a także do przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady powinni ograniczyć się do podawania informacji ogólnie dostępnych. Informacje, które nie mają takiego charakteru, moga być ujawniane jedynie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 23

Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na pismie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.

§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA