Regulamin Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU
Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd jest organem spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółka”) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr ż4, poz. 1037 z pózn. zm.), statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sadowych i pozasądowych.
 2. Do kompetencji Zarządu należa wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

 II. SKŁAD ZARZĄDU. ZADANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 3

Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej niż dwóch Wiceprezesów.

§ 4

 1. Koordynacja żądań Zarządu oraz nadzorowanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki należy do Prezesa Zarządu
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W zakresie kierowania pracami Zarządu przyznaje sie Prezesowi Zarządu następujące uprawnienia:
 3. prawo zwoływania posiedzeń Zarządu i ustalania porządku obrad Zarządu,
 4. prawo wprowadzania zmian w porządku obrad Zarządu,
 5. prawo dodawania określonych spraw w porządku obrad Zarządu,
 6. prawo ograniczania czasu wystąpień członków Zarządu,
 7. prawo zarządzania przerw w posiedzeniach Zarządu,
 8. prawo formułowania treści projektów uchwał do podjęcia przez Zarząd,
 9. prawo wskazania do kompetencji którego z Członków Zarządu należy prowadzenia określonej sprawy.

§ 5

W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub inny upoważniony przez niego Członek Zarządu.

§ 6

 1. Członkowie Zarządu pełnia swoje funkcje wyłącznie osobiście.
 2. Członkowie Zarządu nadzorują prace poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki.

 

III. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

§ 7

 1. Zarząd Spółki działa kolegialnie, a uchwały Zarządu są podstawa prowadzenia spraw Spółki.
 2. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które uzna za istotne dla Spółki.

§ 8

Każdy Członek Zarządu ma prawo samodzielnego prowadzenia spraw, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki.

§ 9

Każdy Członek Zarządu ma prawo prowadzenia bieżących spraw Spółki. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa wyżej, którykolwiek z pozostałych Członków Zarządu zgłosi do Zarządu umotywowany sprzeciw, co do ich przeprowadzenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

§ 10

 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
 2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
  1. regulamin Zarządu;
  2. tworzenie i likwidacja oddziałów i przedstawicielstw;
  3. powołanie prokurenta;
  4. sprawy, które zgodnie z postanowieniami statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Rade Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie,
  5. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca sie do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
  6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

§ 11

Każdy Członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu wykonać czynność nagła, której zaniechanie naraziłoby Spółkę na niepowetowane straty.

IV. SPOSÓB POWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD ZARZĄDU

§ 12

Uchwały Zarządu podejmowane sa na posiedzeniach.

§ 13

Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu powierza on wykonywanie tych czynności Wiceprezesowi Zarządu lub jednemu z pozostałych Członków Zarządu.

§ 14

Dla ważności uchwał Zarządu niezbędne jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wszystkich Członków Zarządu i obecność co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub osoby, której Prezes Zarządu powierzył – na czas swojej nieobecności – zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie im, a gdy Zarząd jest dwuosobowy, obecność wszystkich Członków Zarządu.

§ 15

Członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu co najmniej na dzień przed jego terminem. Zawiadomienia dokonuje sie w formie pisemnej, telefaksem lub w jakikolwiek inny sposób zapewniający dotarcie informacji do adresata. W zaproszeniach na posiedzenie powinny być wskazane: dzień i godzina rozpoczęcia oraz miejsce obrad, a także planowany porządek dzienny. Wraz z zawiadomieniem przesłać należy materiały (projekty uchwał), które maja być rozpatrywane na posiedzeniu.

§ 16

Posiedzenia Zarządu odbywają sie w terminach wynikających z bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu powinno sie odbyć w ciągu tygodnia od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku. Badajacy lub wnioskujący o zwołanie posiedzenia proponuje porządek obrad.

§ 17

Posiedzenie Zarządu jest ważne mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wezmą w nim udział i zaakceptują porządek obrad.

§ 18

Posiedzenia Zarządu odbywają sie w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Prezesa Zarządu.

§ 19

Członkowie Zarządu nie uczestniczący w posiedzeniu sa obowiązani do zapoznania sie z treścią protokołu podpisanego przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu. Fakt zapoznania sie potwierdzają podpisem na protokole wraz z odpowiednia adnotacja. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu posiedzenia i spraw na nim postawionych winny być zgłoszone niezwłocznie w formie pisemnej. W przypadku zgłoszenia uwag bądź zastrzeżeń do decyzji podjętych przez Zarząd na posiedzeniu Prezes Zarządu może wnieść sprawę powtórnie pod obrady Zarządu z udziałem Członka Zarządu, który zgłosił uwagi lub zastrzeżenia.

§ 20

Protokoły z posiedzeń Zarządu powinny zostać podpisane przez Członków Zarządu nie później niż w dniu odbycia najbliższego posiedzenia Zarządu.

§ 21

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu z jego własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych Członków Zarządu.

§ 22

Dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględną większość głosów oddanych za uchwała, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie sie więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących sie”.

§ 23

Głosowanie nad projektami uchwał jest jawne. Na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu uczestniczącego w obradach, Zarządzone zostanie głosowanie tajne. W przypadku, gdy w głosowaniu tajnym uchwała nie została podjętą ze względu na równa ilość głosów „za” i „przeciw”, przewodniczący posiedzeniu Członek Zarządu może zarządzić w przedmiotowej sprawie głosowanie jawne.

§ 24

W protokołach należy wymienić osoby biorące udział w posiedzeniu, w tym imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, porządek obrad, treść uchwał, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu, uczestniczących w posiedzeniu, Prezes Zarządu lub przewodniczący posiedzeniu Członek Zarządu, może postanowić o zamieszczeniu w protokole przebiegu dyskusji, poprzedzającej podjecie uchwały. Członek Zarządu uczestniczący w obradach może odmówić podpisania protokołu, jeżeli jego zdaniem nie odzwierciedla on prawidłowo przebiegu posiedzenia; odmowa podpisania powinna zostać umotywowana na piśmie. W takim przypadku o treści protokołu rozstrzyga Zarząd w drodze odrębnej uchwały, podjętej na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 25

Protokoły z posiedzeń Zarządu sa przechowywane w sekretariacie Zarządu i sa jawne dla wszystkich Członków Zarządu.

 V. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI

§ 26

Prawo reprezentowania Spółki przez Zarząd rozciąga sie na wszystkie czynności sadowe i pozasądowe, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem wyjątków, określonych w Kodeksie spółek handlowych lub statucie.

§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działajacych łacznie lub Członek Zarządu działajacy łacznie z prokurentem.

 

VI. ZADANIA KORPORACYJNE ZARZĄDU

§ 28

Zarząd obowiazany jest do zwoływania Zwyczajnych Walnych Zgromadzen i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzen zgodnie z obowiazujacym prawem i przepisami statutu Spółki.

§ 29

Zarząd obowiazany jest w czasie i w sposób własciwy dopełniac obowiazków wynikających z przepisów o Krajowym Rejestrze Sadowym.

 

VII. DZIAŁALNOSC KONKURENCYJNA. KONFLIKT INTERESÓW

§ 30

Członek Zarządu może zajmowac sie interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyc w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 31

W razie sprzecznosci interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiazany osobiscie, Członek Zarządu powinien wstrzymac sie od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żadac zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 32

Wejscie w życie niniejszego Regulaminu, a także każdorazowej jego zmiany, nastepuje po zatwierdzeniu przez Rade Nadzorcza.

Załączniki

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA