Akcjonariat

Struktura akcjonariatu PMPG Polskie Media S.A.

Akcjonariusze Ilość akcji Udział
w kapitale zakładowym/
i głosach na WZ*

 

OGÓŁEM

 

10 381 702 99,87%/100%
Michał Lisiecki** 6 066 661 58,36%/58,44%
Katarzyna Gintrowska (wraz z Bartrade Sp. z o.o.)** 621 067 5,98%/5,98%
Jarosław Pachowski 670 400 6,46%/6,46%
Pozostali

3 228 003

31,05%/31,09%

w tym akcje własne 828 565 7,97%/7,98%


*Różnica w udziale procentowym w kapitale zakładowym i liczbie głosów wynika z różnicy pomiędzy wysokością kapitału zakładowego tj. 62 370 512, a ilością składających się na kapitał zakładowy akcji tj. 10 381 702 o łącznej wartości nominalnej 62 290 212 PLN.

** Działający jako Porozumienie posiadający łącznie 6 687 728 akcji reprezentujących 64,34% udziału w kapitale zakładowym oraz 64,42% udziału w ogóle głosów.

 

Stan posiadania akcji PMPG Polskie Media S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące

Imię i nazwisko

Liczba akcji

Liczba głosów

Katarzyna Gintrowska (wraz z Bartrade Sp. z o.o.)**

621 067

621 067

Tomasz Biełanowicz

36 296

36 296

Michał M. Lisiecki

6 066 661

6 066 661

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA