Strona główna»Relacje inwestorskie»O PMPG Polskie Media»Akcjonariat

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu PMPG Polskie Media S.A.

Akcjonariusze Ilość akcji Udział
w kapitale zakładowym/
i głosach na WZ*

 

OGÓŁEM

 

10 381 702 99,89%/100%
Michał Lisiecki 6 056 608 58,27%/58,34%
Jarosław Pachowski 670 400 6,46%/6,46%
Parrish Media N.V.

576 044

5,54%/5,55%
Pozostali

2 952 981

28,41%/28,44%

w tym akcje własne 125 669 1,21%/1,21%


*Różnica w udziale procentowym w kapitale zakładowym i liczbie głosów wynika z różnicy pomiędzy wysokością kapitału zakładowego tj. 72 752 214, a ilością składających się na kapitał zakładowy akcji tj. 10 381 702 o łącznej wartości nominalnej 72 671 914 PLN.

 

Stan posiadania akcji PMPG Polskie Media S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące

Imię i nazwisko

Liczba akcji

Liczba głosów

Piotr Piaszczyk

1 612

1 612

Tomasz Biełanowicz

39 100

39 100

Michał M. Lisiecki

6 056 608

6 056 608

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA