Strona główna » Relacje inwestorskie » Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy » Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Regulamin Walnego Zgromadzenia
PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa organizacje i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy PMPG Polskie Media S.A.
 2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

§2

Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedna dziesiąta cześć kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszona pod jego obrady.
 3. Walne Zgromadzenie może odbyć sie i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwalę zwykła większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§3

Ogłoszenie

 1. Zgromadzenie zwołuje sie poprzez ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym zamieszczone przynajmniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem oraz poprzez pisemne obwieszczenie w formie przyjętej w Spółce w siedzibie Spółki na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrad.
 2. W informacji należy podąć dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz porządek obrad.

§4

Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy

 1. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sa:

a)      akcjonariusze, którzy złoża w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez przedmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,

b)      właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego terminem,

c)      Członkowie Zarzadu i Rady Nadzorczej,

d)      Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia

 1. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji oraz ilość głosów, powinna być wyłożona w sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
 3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§5

Forma uczestnictwa

 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
 3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z rejestru handlowego.

§6

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo któryś z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.
 4. Powołany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczań głosów przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
 5. Obrady odbywają sie według przedstawionego porządku.

§7

Porządek obrad

 1. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
 3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

§8

Przebieg Walnego Zgromadzenia

 1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje porządkiem obrad.
 2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
 3. Przewodniczący przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej oraz w razie potrzeby innych komisji.
 4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw objętych porządkiem obrad.
 5. Przewodniczący odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie.
 6. Po podliczeniu głosów przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.
 7. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw, chyba że wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na rozwiązania odmienne.
 8. Wystąpienie uczestnika zgromadzenia powinno zawierać określenie przedmiotu wystąpienia i zwięzłe przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut chyba że zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej.
 9. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.
 10. Jeżeli rozstrzygniecie wniosku formalnego wykracza poza regulacje kodeksu spółek handlowych, statutu i niniejszego regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie zgromadzenia.
 11. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad.
 12. Po odnotowaniu stwierdzenia o którym mowa w ust. 11 uczestnicy zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
 13. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej ni. trzydzieści dni.
 14. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

§9

Sposób Głosowania

 1. Akcje zwyczajne dają prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Akcje uprzywilejowane co do głosu dają prawo do liczby głosów wynikających ze Statutu.
 3. Akcjonariusz może glosować akcjami tylko w sposób jednolity.
 4. Głosowanie jest jawne.
 5. Tajne głosowanie zarządza sie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak równie. w sprawach osobowych.

§10

Tryby głosowania

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
 2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
 3. Głosy oddane to glosy "za" , "przeciw" lub "wstrzymujące sie".
 4. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powziętą większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają sie na te zmianę.
 5. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych.
  Wybory Członków Rady Nadzorczej mogą odbywać sie w trybie głosowania przez wszystkich akcjonariuszy lub w trybie głosowania oddzielnymi grupami.

§11

Protokół Zgromadzenia

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
 2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każda uchwała i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
 3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
 4. Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki maja prawo przeglądać księgę protokołów i .żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

§12

Zmiana Regulaminu

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§13

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA