Strona główna » Relacje inwestorskie » Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy » OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000051017, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter), od godziny 08.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wraz z opinią biegłego rewidenta.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wraz z opinią biegłego rewidenta.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 17. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść proponowanej zmiany Statutu Spółki.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA