Strona główna»Relacje inwestorskie»Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy»OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000051017, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 26 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building, wejście A, parter), od godziny 08.30.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ(pdf, 214 KB)
Projekty uchwał (pdf, 88 KB)
Formularz pełnomocnictwa (pdf, 194 KB)
Liczba akcji i głosów (pdf, 75 KB)

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA