Strona główna » Relacje inwestorskie » Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy » OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000051017, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 19 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter), od godziny 08.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie użytkowania wieczystego.
 9. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść proponowanej zmiany Statutu Spółki.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA