Strona główna » Relacje inwestorskie » Kalendarium inwestora » Terminy publikacji raportów okresowych

Terminy publikacji raportów okresowych

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH

[2021 ROK]

 

RAPORTY ROCZNE | 2020 r.

  1. Jednostkowy raport roczny za 2020 rok: 14 kwietnia 2021 roku
  2. Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok: 14 kwietnia 2021 roku

 

RAPORTY KWARTALNE | 2021 r.

  1. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku: 20 maja 2021 roku
  2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku: 21 września 2021 roku
  3. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku:23 listopada 2021 roku

 

______________

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku, skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie).

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

 

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA