Strona główna»Relacje inwestorskie»Kalendarium inwestora»Okresy zamknięte

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte dotyczące akcji PMPG Polskie Media S.A.

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby związane ze spółką PMPG Polskie Media S.A. („Spółka” lub „Emitent”) i Grupą Kapitałową Emitenta (określane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 25-26 Rozporządzenia MAR) obowiązują następujące okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Spółki w 2019 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

• 26 luty – 28 marca 2019 roku – okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za 2018 rok
• 23 kwietnia – 23 maja 2019 roku – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2019 roku
• 20 sierpnia – 19 września 2019 roku – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I półrocze 2019 roku
• 22 października – 21 listopada 2019 roku - okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2019 roku

Definicja okresów zamkniętych
Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub

b) prawem krajowym.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA