Strona główna»Relacje inwestorskie»Relacje inwestorskie»Biegły rewident spółki

Biegły rewident spółki

Funkcję biegłego rewidenta Spółki odpowiedzialnego za przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za okresy od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, a także za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za lata obrotowe 2019 i 2020, pełni spółka REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-137), przy ulicy Starodworskiej 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 101.

 

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA