Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

09.01.201913:40

Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2019 roku

Tytuł raportu: Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2019 roku
Data: 09.01.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019:

Raporty okresowe za 2018 rok:

- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2018 rok: 28 marca 2019 roku.

- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2018 rok: 28 marca 2019 roku.

Raporty okresowe za 2019 rok:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku: 23 maja 2019 roku.

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku: 19 września 2019 roku.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku: 21 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku, skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie).

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

 
Załączniki

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA