Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

21.12.201817:14

Informacja o dokonaniu przez spółki zależne od Emitenta odpisów aktualizujących wartość należności

Tytuł raportu: Informacja o dokonaniu przez spółki zależne od Emitenta odpisów aktualizujących wartość należności
Data: 21.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 grudnia 2018 roku zależne od Emitenta spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost Sp. z o.o. (dalej jako AWR) oraz Orle Pióro Sp. z o.o. (dalej jako OP) podjęły decyzje o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności przysługujących spółkom od spółki Ruch S.A. w restrukturyzacji. AWR dokonała odpisu na kwotę 949 710,27 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych dwadzieścia siedem groszy). OP dokonała odpisu na kwotę 1 767 394,27 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy). Powodem dokonania odpisu jest wątpliwość co do możliwości spłaty należności przez dłużnika.

Utworzenie opisanych wyżej odpisów aktualizujących na łączną kwotę 2 717 104,54 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemnaście tysięcy sto cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze), wpłynie na obniżenie o ww. kwotę skonsolidowanego wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018.

Powyższa informacja została uznana za spełniająca przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny, zdaniem Zarządu Emitenta, wpływ opisanego zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta.

 
Załączniki

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA