Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

20.12.201815:00

Program skupu akcji własnych

Tytuł raportu: Program skupu akcji własnych
Data: 20.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 3 z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku, podjął uchwałę o przyjęciu Program Skupu Akcji Własnych Emitenta (dalej: "Program Skupu Akcji"), określającą szczegółowe warunki nabywania przez Emitenta akcji własnych.

Emitent przekazuje przyjęty Program Skupu Akcji.

Program Skupu Akcji:

1. Podstawa prawna Skupu Akcji - uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmieniona uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2018 roku, a także art. 362 § 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych.

2. Cel skupu akcji - nabycie przez Emitenta akcji własnych w celu ich:

a) przydzielenia lub zaoferowania do nabycia akcji pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Emitenta lub spółki powiązanej z Emitentem, lub

b) dalszej odsprzedaży.

3. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na Program Skupu Akcji – 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

4. Maksymalna liczba akcji do nabycia w Programie Skupu Akcji – 2.068.062 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa) sztuk.

5. Okres trwania Programu Skupu Akcji – Program Skupu Akcji rozpocznie się w dniu 15 stycznia 2019 roku i będzie trwał do dnia 3 listopada 2021 roku albo do chwili wyczerpania kwoty, o której mowa w pkt. 3. Zarząd Emitenta może zakończyć Program Skupu Akcji przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

6. Nabycie akcji własnych może nastąpić poprzez:

a) składanie zleceń maklerskich,

b) zawieranie transakcji pakietowych,

c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.

7. Nabywanie akcji własnych Emitenta może być dokonywane na następujących zasadach:

a) w przypadku nabywania akcji własnych w wyniku składania zleceń maklerskich, cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu,

b) w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Emitenta, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień nabycia akcji,

c) w przypadku nabywania akcji w transakcjach poza obrotem zorganizowanym, cena za jedną akcję własną zostanie określona przez Zarząd,

d) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) – c), minimalna cena nabycia akcji nie może być niższa od 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie może być wyższa niż 12 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję.

8. W przypadku nabywania akcji własnych w wyniku składania zleceń maklerskich, akcje własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub instytucji kredytowej.

9. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu na mocy uchwały nr 17 z dnia 29 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. Na podstawie przedmiotowej uchwały kapitał rezerwowy na finansowanie nabywania akcji własnych wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

10. Zarząd Emitenta będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o nabyciu akcji własnych.

11. W przypadku realizacji, któregoś z celów określonych w punkcie 2 niniejszego Programu Skupu Akcji, Zarząd określi i przedstawi warunki jego realizacji.

 
Załączniki

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA