Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

07.11.201816:03

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

Tytuł raportu: Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
Data: 07.11.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 7 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Emitenta na mocy, której do Rady Nadzorczej Emitenta powołano Pana Michała Krzyżanowskiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje od chwili podjęcia.

Zarząd Emitenta prezentuje informacje na temat powołanej osoby.

Pan Michał Krzyżanowski – posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzania Biznesem. Uzyskał tytuł doktora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Ekonomia.

Pan Michał Krzyżanowski posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu firmą, szczególnie w zakresie finansów i administracji. Osiągał liczne sukcesy w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych i procesów restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w wyznaczaniu celów i misji firm. Z powodzeniem tworzył plany strategiczne, finansowe i rozwojowe, realizował działania operacyjne.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Fundusz Private Equity S.A., gdzie odpowiedzialny jest za przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej spółki – zarządzanie finansowe; stworzenie strategii firmy – w zakresie zarządzania, finansów i marketingu oraz uporządkowanie struktury spółki – bieżące zarządzanie spółką.

W latach 2017-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Technology Fund S.A. (dawniej Graphic S.A.), gdzie odpowiadał za reorganizację firmy, zmianę profilu działalności na zarzadzanie nieruchomościami i działalność deweloperską; tworzenie strategii firmy – w zakresie zarządzania, finansów marketingu, sprzedaży oraz zarządzanie finansowe w spółce – tworzenie nowego modelu zarządzania finansowego.

W latach 2016-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Corporation S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie operacyjne, finansowe, prawne i administracyjne w organizacji; tworzenie strategii firmy – w zakresie zarządzania, finansów marketingu, sprzedaży; zarzadzanie majątkiem spółki – zarządzanie nieruchomościami, obrót nieruchomościami, prowadzenie projektów inwestycyjnych; zarządzanie inwestycjami w spółce – tworzenie wartości dla akcjonariuszy.

W latach 2011-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki QUEST Change Managers Sp. z o.o., gdzie odpowiedzialny był za zarządzanie operacyjne, finansowe, prawne i administracyjne w organizacji; realizację projektów konsultingowych i doradczych dla firm o obrotach pomiędzy 20 a 600 mln PLN, z branży budowlanej, paliwowej, rolnej, produkcyjnej i handlowej, w zakresie zarządzania, finansów i ekonomii; wdrażanie w organizacjach nowoczesnego systemu zarządzania finansami w ramach prowadzonych projektów; prowadzenie warsztatów dla właścicieli firm i najwyższej kadry zarządczej z zakresu zarządzania finansami.

W latach 2013-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółce ABM Solid S.A. (w upadłości układowej), gdzie odpowiedzialny był za restrukturyzację i reorganizację przedsiębiorstwa, w tym restrukturyzację finansów firmy; tworzenie strategii firmy; opracowanie wstępnych warunków upadłości układowej oraz przygotowanie spółki do zawarcia układu; skuteczne negocjacje z wierzycielami układowymi oraz wierzycielami pozaukładowymi.

W latach 1995-2011 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego (do 2006 roku) oraz Wiceprezesa Zarządu (od roku 2006) w spółce Warbud Beton S.A., gdzie odpowiedzialny był m.in. za zarządzanie strategiczne oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością spółek zależnych; przeprowadzanie zmian organizacyjnych i restrukturyzacji; tworzenie i realizację długofalowej strategii rozwoju firmy; opracowywanie i realizację projektów rozwojowych i inwestycyjnych firmy; tworzenie polityki finansowej firmy; tworzenie i wdrażanie prognoz oraz strategii finansowych.

Wykonywana przez Pana Michała Krzyżanowskiego działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołana osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA