Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

02.10.201816:10

Informacja o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwał w sprawie stwierdzenia ziszczenia warunków zawieszających wejście w życie uchwał nr 7 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2018 roku

Tytuł raportu: Informacja o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwał w sprawie stwierdzenia ziszczenia warunków zawieszających wejście w życie uchwał nr 7 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2018 roku
Data: 02.10.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 października 2018 roku powziął informację o ziszczeniu się w dniu 1 października 2018 roku warunków zawieszających wejście w życie uchwały nr 7 z dnia 29 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz uchwały nr 17 z dnia 29 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.

Na skutek rejestracji w dniu 1 października 2018 roku przez sąd zmian statutu Emitenta dokonanych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2018 roku, określone w ww. uchwałach warunki uległy ziszczeniu. Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2018 roku zostały przekazane raportem bieżącym nr 9/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 2 października 2018 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w przedmiocie stwierdzenia ziszczenia się warunków określonych w uchwale nr 7 z dnia 29 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz uchwałę nr 2 w przedmiocie stwierdzenia ziszczenia się warunku określonego w uchwale nr 17 z dnia 29 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.

W wyniku ziszczenia się warunków określonych w uchwale nr 7 z dnia 29 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, osiągnięty przez Emitenta w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości 4.072.659,93 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) został podzielony w następujący sposób:

1) Kwotę 2.072.659,93 zł (dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczono na kapitał zapasowy.

2) Kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) przeznaczono na kapitał rezerwowy.

W wyniku ziszczenia się warunku określonego w uchwale nr 17 z dnia 29 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, utworzony został kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych oraz przeniesiono na ten kapitał rezerwowy kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) pochodzącą z zysku Emitenta osiągniętego w roku 2017.

 
Załączniki

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA