Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

06.09.201818:31

Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności

Tytuł raportu: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności
Data: 06.09.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 września 2018 roku podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu usług reklamowych wykonanych na rzecz jednego z kontrahentów Emitenta. Odpis został dokonany na kwotę 479 700,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych), co odpowiada pełnej wysokości należności przysługujących od danego kontrahenta. Powodem dokonania odpisu jest wątpliwość co do możliwości spłaty należności przez dłużnika.

Utworzenie przez Emitenta opisanego wyżej odpisu aktualizującego na kwotę 479 700,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych), wpłynie na obniżenie o ww. kwotę zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres pierwszego półrocza 2018 roku.

Powyższa informacja została uznana za spełniająca przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny, zdaniem Zarządu Emitenta, wpływ opisanego zdarzenia na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy Emitenta.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA