Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

06.07.201817:19

Wybór biegłego rewidenta

Tytuł raportu: Wybór biegłego rewidenta
Data: 06.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta, z którym ma zostać zawarta umowa o przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć dokonanie czynności, o których mowa powyżej, spółce Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-520), przy ulicy Wiśniowej 40 lok. 5, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704. Umowa, która zostanie zawarta przez Emitenta z biegłym rewidentem ma obejmować okres niezbędny do zbadania ww. sprawozdań finansowych.

Emitent informuje, że wybrany podmiot świadczył na rzecz Emitenta usługi polegające na przeglądach półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta, a także na badaniach rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za lata 2014-2017.

Rada Nadzorcza Emitenta jest uprawniona do wyboru biegłego rewidenta na podstawie § 30 pkt 5 statutu Emitenta. Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił w wyniku rekomendacji Komitet Audytu Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA