Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

11.06.201817:07

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Data: 11.06.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku Emitent otrzymał od Michała Lisieckiego (dalej jako Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.

Na podstawie przedmiotowego zawiadomienia Akcjonariusz poinformował, że w dniu 5 czerwca 2018 roku dokonał na rynku regulowanym transakcję nabycia akcji Emitenta w wyniku, której - łącznie ze wszystkimi dokonanymi przez Akcjonariusza na rynku regulowanym transakcjami na akcjach Emitenta w dniach od 26 kwietnia 2016 roku do 5 czerwca 2018 roku, zwiększeniu uległ posiadany przez Akcjonariusza udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta – o 1 %.

Przed dokonaniem transakcji nabycia akcji Emitenta, w wyniku których nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów, Akcjonariusz posiadał 6 231 207 sztuk akcji Emitenta, które stanowiły 59,97 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 6 231 207 głosów, co stanowiło 60,02 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie, po transakcjach nabycia akcji Emitenta, w wyniku których nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów, Akcjonariusz posiada 6 342 632 sztuk akcji Emitenta, które stanowią 61,05 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 6 342 632 głosów, co stanowi 61,09 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto, Akcjonariusz poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta oraz, że w odniesieniu do akcji Emitenta nie zawarł umów, których przedmiotem, jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA