Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

03.06.201817:40

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2018 roku

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2018 roku
Data: 03.06.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wraz z opinią biegłego rewidenta.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wraz z opinią biegłego rewidenta.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna".

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA