Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

07.03.201814:49

Informacja na temat jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za rok 2017

Tytuł raportu: Informacja na temat jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za rok 2017
Data: 07.03.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że według wstępnych szacunków skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za rok 2017 zostanie pomniejszony o kwotę około 11.900 tys. zł w związku z jednorazowym zdarzeniem tj. skutkiem rozliczenia transakcji z dnia 22 grudnia 2017 roku w przedmiocie nabycia 501 udziałów zależnej od Emitenta spółki Orle Pióro Sp. z o.o. (dalej jako Spółka), które nastąpiło poprzez zapłatę ceny za nabycie udziałów Spółki na skutek potrącenia należności Emitenta w stosunku do podmiotu spoza grupy kapitałowej Emitenta, o którym to rozliczeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2017.

W wyniku analizy przeprowadzonej przez Emitenta w związku z przygotowywaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitent uznał, że nabyte w wyniku Transakcji udziały Spółki nie wpływają na zwiększenie aktywów Emitenta z uwagi na sprawowanie przez Emitenta kontroli nad Spółką przed dokonaniem Transakcji. Jednocześnie w związku z dokonaniem ww. zapłaty przez Emitenta za nabycie udziałów Spółki należnościami Emitenta w stosunku do podmiotu spoza grupy kapitałowej Emitenta zmniejszeniu uległy aktywa finansowe Emitenta o wysokość ceny nabytych udziałów Spółki, czyli o kwotę ok. 11.900 tys. zł. Pomniejszenie aktywów wpłynie na pomniejszenie skonsolidowanego wyniku finansowego o kwotę ok. 11.900 tys. zł.

Emitent informuje, że ww. jednorazowe zdarzenie będzie miało wpływ jedynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta, a nadto jedynie w zakresie danych księgowych. Emitent informuje, że bez wystąpienia jednorazowego zdarzenia, o którym mowa w niniejszym raporcie skonsolidowany wynik finansowy Emitenta byłby wyższy od osiągniętego o kwotę ok. 11.900 tys. zł.

Wyniki finansowe zarówno skonsolidowane jak i jednostkowe Emitent poda w raportach okresowych, których publikacja zaplanowana jest na dzień 28 marca 2018 roku.

Powyższe informacje i dane finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać badaniu biegłego rewidenta, a zatem informacje opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych danych.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny, zdaniem Zarządu Emitenta, wpływ ww. jednorazowego zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA