Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

12.01.201813:08

Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2018 roku

Tytuł raportu: Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2018 roku
Data: 12.01.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018:

Raporty okresowe za 2017 rok:

- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2017 rok: 28 marca 2018 roku.

- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2017 rok: 28 marca 2018 roku.

Raporty okresowe za 2018 rok:

- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 22 maja 2018 roku.

- skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 18 września 2018 roku.

- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 21 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania za IV kwartał 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania za II kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania za IV kwartał 2018 roku na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie).

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym za rok 2018 zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA