Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

30.12.201718:45

Rozwiązanie za zgodą stron porozumienia z dnia 15 marca 2017 roku ustalającego istotne warunki przyszłej transakcji dot. aktywów Emitenta oraz aneks do umowy zbycia przez Emitenta obligacji spółki Becolour Sp. z o.o. zawartej dnia 29 grudnia 2016 roku

Tytuł raportu: Rozwiązanie za zgodą stron porozumienia z dnia 15 marca 2017 roku ustalającego istotne warunki przyszłej transakcji dot. aktywów Emitenta oraz aneks do umowy zbycia przez Emitenta obligacji spółki Becolour Sp. z o.o. zawartej dnia 29 grudnia 2016 roku
Data: 30.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 15 marca 2017 roku, że w dniu 30 grudnia 2017 roku rozwiązał porozumienie z dnia 15 marca 2017 roku ustalające istotne warunki przyszłej transakcji, której przedmiotem miało być przeniesienie przez Emitenta na rzecz spółki Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii praw wynikających z posiadanych przez Emitenta obligacji spółki Capital Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rozwiązanie przedmiotowego porozumienia nastąpiło za zgodą spółki Parrish Media N.V. w związku z umorzeniem znacznej części wierzytelności wynikającej z przedmiotowych obligacji (9.828.218,59 zł z 14.482.868,00 zł) na skutek umowy potrącenia wierzytelności pomiędzy Emitentem a spółką Capital Point Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2017 roku, o zawarciu której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 32/2017 z dnia 30 grudnia 2017 roku. Strony porozumienia z dnia 15 marca 2017 roku postanowiły o rozwiązaniu przedmiotowego porozumienia w całości, w związku z czym transakcja zbycia aktywów Emitenta w postaci obligacji Spółki nie odbędzie się.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w dniu 30 grudnia 2017 roku Emitent zawarł ze spółką Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii aneks do umowy przelewu praw z obligacji imiennych wyemitowanych przez spółkę Becolour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawartej w dniu 29 grudnia 2016 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2016 w dniu 30 grudnia 2016 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu strony umowy postanowiły o wydłużeniu terminu zapłaty przez Parrish Media N.V. ceny za prawa z obligacji zakupione od Emitenta. Strony ustaliły, że nowy termin wymagalności ceny to 30 marca 2018 roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianom.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA