Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

30.12.201718:45

Rozwiązanie za zgodą stron porozumienia z dnia 15 marca 2017 roku ustalającego istotne warunki przyszłej transakcji dot. aktywów Emitenta oraz aneks do umowy zbycia przez Emitenta obligacji spółki Becolour Sp. z o.o. zawartej dnia 29 grudnia 2016 roku

Tytuł raportu: Rozwiązanie za zgodą stron porozumienia z dnia 15 marca 2017 roku ustalającego istotne warunki przyszłej transakcji dot. aktywów Emitenta oraz aneks do umowy zbycia przez Emitenta obligacji spółki Becolour Sp. z o.o. zawartej dnia 29 grudnia 2016 roku
Data: 30.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 15 marca 2017 roku, że w dniu 30 grudnia 2017 roku rozwiązał porozumienie z dnia 15 marca 2017 roku ustalające istotne warunki przyszłej transakcji, której przedmiotem miało być przeniesienie przez Emitenta na rzecz spółki Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii praw wynikających z posiadanych przez Emitenta obligacji spółki Capital Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rozwiązanie przedmiotowego porozumienia nastąpiło za zgodą spółki Parrish Media N.V. w związku z umorzeniem znacznej części wierzytelności wynikającej z przedmiotowych obligacji (9.828.218,59 zł z 14.482.868,00 zł) na skutek umowy potrącenia wierzytelności pomiędzy Emitentem a spółką Capital Point Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2017 roku, o zawarciu której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 32/2017 z dnia 30 grudnia 2017 roku. Strony porozumienia z dnia 15 marca 2017 roku postanowiły o rozwiązaniu przedmiotowego porozumienia w całości, w związku z czym transakcja zbycia aktywów Emitenta w postaci obligacji Spółki nie odbędzie się.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w dniu 30 grudnia 2017 roku Emitent zawarł ze spółką Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii aneks do umowy przelewu praw z obligacji imiennych wyemitowanych przez spółkę Becolour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawartej w dniu 29 grudnia 2016 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2016 w dniu 30 grudnia 2016 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu strony umowy postanowiły o wydłużeniu terminu zapłaty przez Parrish Media N.V. ceny za prawa z obligacji zakupione od Emitenta. Strony ustaliły, że nowy termin wymagalności ceny to 30 marca 2018 roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianom.

Kontakt dla inwestorów

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
tel.: +48 516 089 279