Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

06.12.201709:59

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Emitenta oraz udzielenie zabezpieczeń

Tytuł raportu: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Emitenta oraz udzielenie zabezpieczeń
Data: 06.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 roku zależna od Emitenta spółka pod firmą Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. (dalej jako AWR) zawarła ze spółką pod firmą Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Kredytodawca) umowę o kredyt, na mocy której Kredytodawca udzielił AWR kredytu w rachunku bieżącym w łącznej wysokości nieprzekraczającej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej AWR. Kredyt dostępny będzie dla AWR po złożeniu przez Emitenta w sądzie wieczystoksięgowym wniosku o wpis hipoteki na rzecz Kredytodawcy na nieruchomości położonej w Piasecznie. Emitent przewiduje, że złożenie przedmiotowego wniosku nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy kredytowej. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Każdej ze stron umowy kredytowej przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.

Kredyt zabezpieczony jest:

- hipoteką do kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) ustanowioną na rzecz Kredytodawcy przez Emitenta na prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 34, obejmującej działkę nr 10/36, o powierzchni 688 m2, wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00268031/4.

- przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, o której mowa powyżej, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2.500.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

- weksel własny in blanco wystawiony przez AWR wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Emitent informuje, że umowa kredytowa, o której mowa w niniejszym raporcie została zawarta w celu zastąpienia umowy kredytowej zawartej przez AWR z Alior Bank S.A. w dniu 17 grudnia 2015 roku (o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2015 z dnia 18 grudnia 2017 roku), której AWR zdecydował się nie kontynuować, i która wygaśnie z dniem z dniem 16 grudnia 2017 roku. Wraz z wygaśnięciem umowy kredytowej z dnia 17 grudnia 2015 roku wygasną również udzielone uprzednio zabezpieczenia.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA