Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

31.10.201718:37

Informacja w sprawie zamiaru nabycia przez Emitenta udziałów w spółce zależnej

Tytuł raportu: Informacja w sprawie zamiaru nabycia przez Emitenta udziałów w spółce zależnej
Data: 31.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 31 października 2017 roku podjął decyzję o zamiarze nabycia przez Emitenta 501 (pięćset jeden) udziałów, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 25.050,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), zależnej od Emitenta spółki Orle Pióro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), wydawcy tygodnika "Do Rzeczy", miesięcznika "Do Rzeczy Historia", serwisów internetowych www.dorzeczy.pl i www.superhistoria.pl, oraz organizatora eventów Strażnik Pamięci i 100% Polski Produkt.

Aktualnie Emitent posiada 309 (trzysta dziewięć) udziałów Spółki, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 15.450,00 zł (piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), które stanowią 30,9% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentują 30,9% udziału w ogóle głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Udziały, które Emitent zamierza nabyć stanowią 50,1% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentują 50,1% udziału w ogóle głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

W wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji nabycia udziałów Spółki, Emitent posiadałby łącznie 810 udziałów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 40.500,00 zł (czterdzieści tysięcy pięćset złotych), stanowiących 81% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących 81% udziału w ogóle głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Zbywającym udziały Spółki w zamierzonej transakcji ma być Michał Lisiecki, będący członkiem zarządu Emitenta oraz jego głównym akcjonariuszem. Mając to na uwadze, Zarząd Emitenta postanowił, że przeprowadzenie transakcji uzależni od zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta, a także poprzedzi konsultacją z Radą Nadzorczą Emitenta, która swoją opinię na temat transakcji przedstawi również Walnemu Zgromadzeniu.

W ocenie Zarządu Emitenta, przeprowadzenie zamierzonej transakcji jest dla Emitenta ekonomicznie uzasadnione i korzystne, bowiem skutkować będzie nabyciem wartościowego aktywa, które charakteryzuje się stałym (od roku 2013) wzrostem wartości (zysk Spółki w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 wyniósł odpowiednio: 10.837,00 zł; 560.697,00 zł; 1.258.820,00 zł; 1.314.144,00 zł). Nabycie większościowego pakietu udziałów Spółki wzmocni strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta i jej pozycję rynkową. Zwiększy także możliwości Emitenta w zakresie pozyskiwania kapitału na realizację celów strategicznych.

Zrealizowanie planowanej transakcji zwiększy ponadto możliwości generowania dochodu przez Emitenta (w szczególności osiąganych w formie dywidendy), jak również zapewni stabilność osiąganych przychodów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Warunki transakcji, a w szczególności cena nabycia udziałów oraz forma i terminy zapłaty, zostaną ustalone przez Zarząd Emitenta po konsultacji z Radą Nadzorczą Emitenta i następnie zaproponowane zostaną Walnemu Zgromadzeniu Emitenta w celu udzielenia zgody na przeprowadzenie zamierzonej transakcji oraz wyznaczenia pełnomocnika Emitenta do zawarcia stosownej umowy ze zbywającym udziały.

Emitent informuje, że ustalona na zlecenie Emitenta wartość Spółki w oparciu o metodę dochodową wyniosła 23.375.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wartość 501 udziałów Spółki, które mają być przedmiotem zamierzonej transakcji, przy zastosowaniu przedmiotowej wyceny opartej o metodę dochodową, wynosi 11.921.250,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Zarząd Emitenta będzie konsultował z Radą Nadzorczą Emitenta możliwość przyjęcia przedmiotowej wyceny do zamierzonej transakcji.

Emitent planuje zrealizować zamierzoną transakcję do dnia 31 grudnia 2017 roku. Mając to na uwadze, Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane zostanie nie później niż na dzień 15 grudnia 2017 roku. Posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym Zarząd Emitenta planuje skonsultować warunki zamierzonej transakcji, zaplanowane jest na dzień 30 listopada 2017 roku. O wynikach konsultacji zamierzonej transakcji i ustalonych warunkach, które zostaną przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu ich akceptacji, Emitent poinformuje osobnym komunikatem.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA